Heeft u een bouwvraag waar wij u mee kunnen helpen?

Privacy Policy

I. Algemene gegevens.

In dit privacy beleid worden de maatregelen vermeld die genomen worden om uw privacy te beschermen. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, bezoekers en gebruikers is voor ons heel belangrijk en dragen wij hoog in het vaandel.

Daarom willen wij, aan de hand van dit privacy beleid u zo goed mogelijk informeren, op de hoogte brengen welke gegevens bij uw bezoek van onze website, bij het invullen van het contactformulier en het afsluiten van een overeenkomst verzameld en/of bewaard worden, de redenen meedelen waarom we dit doen en over welke controlemogelijkheden u beschikt.
SICA INTERNATIONAL BVBA onderdeel SOS-Ingenieur.be vindt het belangrijk de door de wetgever gehanteerde termen goed en in verstaanbare taal uit te leggen, daarom worden in dit privacy beleid verschillende termen extra uitgelegd.

a. Verwerkingsverantwoordelijke.

Wat/wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die instaat voor het verzamelen van de persoonsgegevens bij bezoek van de website, bij het invullen van een contactformulier op deze website en/of ingevolge het uitvoeren van de opdracht of onderschrijven van een overeenkomst (Studie-opdrachten, bouwcoördinatie, studieadvies, , …).

Hierbij is het uitermate belangrijk dat wij, als verwerkingsverantwoordelijke steeds bereikbaar zijn voor eventuele vragen en opmerkingen betreffende het privacy beleid, onze gegevens kan u hier terugvinden:

Sica International BVBA
Papaverstraat 15
3630 Maasmechelen
info@sos-ingenieur.be

b. Kennisname en aanpassing.

Door gebruik te maken van onze website en het invullen van het contactformulier bevestigt U kennis genomen te hebben van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid.

Alsook door het vrijwillig meedelen van uw gegevens met het oog op het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst bevestigt u kennis genomen te hebben van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid.

De onderneming behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers die hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. Na publicatie worden de wijzigingen automatisch van kracht.

c. Toepasselijk recht.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen de onderneming is aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens onderworpen.

II. Verzameling van persoonsgegevens.

a. Definitie persoonsgegevens.

Onder de noemer persoonsgegevens dienen alle gegevens (vb naam, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, …) te worden verstaan die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon. Door de ruime formulering zijn heel veel gegevens als persoonsgegevens te beschouwen.

b. Het gebruik van onze website en toepassingen.

Door het gebruik van onze website worden diverse persoonsgegevens verzameld, dit op verschillende manieren:
De persoonsgegevens worden door u zelf meegedeeld (vb. het contactformulier, … );
De persoonsgegevens die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze diensten (vb. klantennummer, afkortingen, …).
De verschillende manieren van verzameling van persoonsgegevens zijn natuurlijk onderworpen aan eigen specifieke bepalingen en voorwaarden in de privacywetgeving. Daarom is het belangrijk dat de verschillen tussen voormelde manieren van verzameling geduid worden.

 1. De gegevens worden door de betrokkene zelf meegedeeld.
  Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, email, telefoonnummer zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze onlinediensten (het gebruik van het contactformulier, inschrijven voor de nieuwsbrief …) en dienen door uzelf aan ons meegedeeld te worden. Afhankelijk van de dienst die u wenst te gebruiken, kunnen volgende categorieën van persoonsgegevens worden gevraagd:
  Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email, telefoonnummers, … );
  De huidige betrekking (de werkgever). De door u verstrekte gegevens worden geacht correct en volledig te zijn. Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor u, als gebruiker de toegang tot onze diensten te ontzeggen.
 2. Automatische verzameling van persoonsgegevens.
  Aan de hand van cookies en tracking-technologieën worden verschillende persoons- en andere gegevens op een geautomatiseerde wijze verzameld, dit gewoon door een bezoek aan onze website: Elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, verbindingsmomenten, … );
  Elektronische lokalisatiegegevens (benadering van locatie, omgeving, …);
  Surfgedrag (welke pagina’s worden bekeken hoe lang wordt een webpagina bekeken, clicks, hits, …);
  Via welk kanaal wordt onze website bezocht (zoektermen, via welke webpagina onze website wordt bezocht);
  Welk toestel wordt gebruikt (pc, smartphone, tablet, …);
  Welke systeemsoftware wordt gebruikt (Windows, Android, Apple, …);
  Welke browser wordt gebruikt (IE, Mozilla, Chrome,…) ;
  Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en kunnen dus niet gekoppeld worden aan persoonlijke identificatiegegevens, waardoor een identificatie van de betrokkene voor de verwerkingsverantwoordelijke niet mogelijk is.
  Uiteraard wordt, indien nodig, op basis van de Telecommunicatiewet expliciet uw toestemming voor het gebruik van cookies en tracking-technologie gevraagd. Dit aan de hand van ons cookiebeleid zoals weergegeven op onze website.

c. Contractuele relatie.

Bij het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst tussen partijen worden natuurlijk verschillende gegevens verzameld die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen afsluiten en uit te voeren, dit betreffen volgende persoonsgegevens:

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email, telefoonnummers, … );
Financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummers);
Woninggegevens (omschrijving en wettelijke documenten van het onroerend goed).
Technische gegevens

Zonder deze gegevens is er geen mogelijkheid tot het afsluiten noch uitvoeren van enige overeenkomst, daarom dienen de door u verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor de overeenkomst te verbreken en maken wij reeds voorbehoud voor schade.

d. Geen verwerking van gevoelige persoonsgegevens.

Zoals de wet voorschrijft, worden er geen gevoelige gegevens zoals de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeuren, gezondheid en het lidmaatschap van een vakvereniging door ons verwerkt.

III. Doeleinden van verwerking.

a. Definitie.

Onder de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden, verstaan wij elke verwerking die betrekking heeft op het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.

b. Doeleinden bij het gebruik van onze website en toepassingen

De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.b van onderhavige policy is noodzakelijk voor het bereiken van de door ons vooropgestelde doeleinden:

 1. Commerciële opvolging:
  U te contacteren voor onze commerciële doeleinden (zoals het opsturen van een offerte, verzoek tot meer informatie, …).
 2. Direct Marketing
  U op de hoogte te houden via onze nieuwsbrieven over de lopende en afgewerkte projecten.
 3. Marktonderzoek:
  Uw gegevens te gebruiken voor het onderzoek voor en van de marktsituatie van onze producten en diensten. Zo zorgen wij ervoor onze bestaande diensten te innoveren.
 4. Opmaken van statistische gegevens:
  De verzamelde gegevens weer te geven in verschillende overzichten, tabellen en grafieken om de onderneming te informeren, marketing- en advertentiediensten te beoordelen en bijkomend te verbeteren.

c. Doeleinden van de verwerking bij contractuele relatie.

De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.C van onderhavige policy is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst:

 1. Uitvoeren van de overeenkomst:
  De door u meegedeelde persoonsgegevens en informatie worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.
  De uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst is zonder de door u meegedeelde persoonsgegevens en informatie niet mogelijk.
 2. Bijstand te verlenen door het verstrekken van informatie:
  De door u meegedeelde persoonsgegevens zijn dienstig om u te contacteren en informatie te bezorgen over het lopende project zoals de specificaties, vergunningen, modaliteiten, berekeningen, geschatte opleveringsdatum, …
 3. Beheer van de lopende contracten en klantenadministratie:
  Na het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst dienen wij in staat te zijn om de wettelijke boekhoudingkundige en administratieve verplichtingen te voldoen, facturatie op te volgen, verzoeken te behandelen, enz …
 4. Direct marketing:
  U op de hoogte te houden via onze nieuwsbrieven over de lopende en afgewerkte projecten.

c. Kwaliteit en belangenafweging.

Als verwerkingsverantwoordelijke waken wij over de kwaliteit en wettelijkheid van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Hierbij nemen wij alle nodige maatregelen om de gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn te wissen of te verbeteren.

Bij de verzameling en verwerking van de beschikbare persoonsgegevens houden wij ons voor enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die dienend zijn voor het bereiken van onze verwerkingsdoeleinden. Geen overmatige gegevens noch gegevens die “ooit wel” eens van toepassing zouden kunnen zijn worden door ons verzameld of verwerkt.

IV. Bewaartermijn gegevens.

De persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van onze verwerkingsdoeleinden. Een langere bewaring of verdere verwerking dan nodig voor de doeleinden te bereiken wordt niet gedaan

Om deze termijnen ook voor u beter te kunnen duiden, dient ook hier eenzelfde onderverdeling tussen onze activiteiten worden doorgevoerd:

a. Bewaartermijn bij het gebruik van onze website en toepassingen.

De persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 20 jaar om nadien te worden verwijderd of minstens geanonimiseerd te worden, waardoor identificatie van de gebruikers niet meer mogelijk is. Indien de betrokkene zich uitschrijft voor direct marketing worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd tenzij dit verder nodig is voor de uitvoering van een lopende overeenkomst of in het kader van een wettelijke verplichting, gerechtelijk of politioneel onderzoek.

b. Bewaartermijn bij contractuele relatie.

De bewaartermijnen bij een contractuele relatie zijn gelinkt aan wettelijke en fiscale termijnen. Deze termijnen worden wettelijk opgelegd en het is onze taak om aan deze verplichtingen te voldoen.

Deze verschillende wetgevingen vermelden enkel minimumtermijnen. Toch zullen wij uw gegevens langer bewaren dan er wettelijk minimaal wordt voorgeschreven, dit om u een adequate en correcte dienst na verkoop te kunnen bieden. Daarom worden volgende termijnen door ons weerhouden:

10 jaar voor de facturatiegegevens;
10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid;

Tenzij een langere bewaring zich opdringt gezien deze nodig is voor de uitvoering van een lopende overeenkomst of in het kader van een wettelijke verplichting, gerechtelijk of politioneel onderzoek.

V. Doorgeven van persoonsgegevens.

De onderneming kan uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven. Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen verwerkers, politionele/gerechtelijke autoriteiten (geen verwerkers) en ontvangers.

 1. De doorgave van uw persoonsgegevens aan verwerkers.
  De doorgave is noodzakelijk voor de verwezenlijking van onze doeleinden.
  Hiervoor werken wij samen met o.a. zelfstandige medewerkers alsook met IT-dienstverleners (boekhoudsoftware, …)
 2. De doorgave van uw persoonsgegevens aan politionele of gerechtelijke autoriteiten.
  Enkel op verzoek van de politionele en gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om gegevens door te geven, worden uw gegevens doorgegeven aan de bevoegde gerechtelijke of politionele diensten.
 3. De doorgave van uw persoonsgegevens aan ontvangers.
  Wanneer er toch gegevens naar partners (ontvangers) voor de uitvoering van uw project zouden worden doorgestuurd (welke noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst) zal u van ons een email ontvangen waarbij wij u de uitdrukkelijke toestemming vragen om uw gegevens aan deze derde partij/ontvanger te mogen overdragen.
  Wel dient erop gewezen te worden dat er geen doorgave naar landen buiten EU en VS plaatsvindt.

VI. Rechten betrokkene

a. Recht op informatie

Volgens de wettelijke bepalingen dient de onderneming als verwerkingsverantwoordelijke u duidelijk te informeren betreffende de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy beleid geldt dan ook als een persoonlijke kennisgeving.

b. Recht op toegang

U heeft het recht om van de onderneming, als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens verwerkt zijn kan u inzage verkrijgen van uw gegevens in onze bestanden met bijkomende informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn, klachtenprocedure, …

Tevens kan u om een kopie van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder bijhorende administratieve kosten. Let wel, wanneer u verschillende kopieën aanvraagt zal de onderneming hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

c. Recht op verbetering

Als betrokkene heeft u het recht alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben te verbeteren.

Onder de noemer “verbeteren” dient te worden verstaan, dat u kosteloos verkeerde gegevens kan laten aanpassen of zelfs laten verwijderen.
U kan via onze website zelf toegang krijgen tot uw persoonlijk profiel, indien dit voor handen is, en zelf door u geregistreerde gegevens te allen tijde aanpassen.
De correctheid en kwaliteit van uw persoonsgegevens is van groot belang voor het bereiken van onze doeleinden.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

d. Recht op verzet

U beschikt over een dubbel recht van verzet. De wettelijke bepalingen voorzien een algemeen recht op verzet en een verzet inzake directe marketing.

Als gebruiker/betrokkene heeft u aldus een algemeen recht op verzet.
lgemeen recht op verzet:

U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens overeenkomstig de verwerkingsdoeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer de gegevens waarvan de registratie, de mededeling of bewaring verboden zijn of wanneer de gegevens langer dan de opgegeven duurtijd bewaard zijn.

Wanneer uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden kan u zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de privacywetgeving verzetten tegen deze verwerking wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

U dient hier wel zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen aan te tonen om verdere verwerking te voorkomen.

Recht op verzet inzake direct marketing:

U kan zich kosteloos en zonder enige motivering verzetten tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

e. Recht om vergeten te worden

Zonder onredelijke vertraging kan u, uw persoonsgegevens op eigen naam, laten wissen. Dit op voorwaarde dat:
• De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waartoe zij verzameld of verwerkt zijn;
• U de gegeven toestemming voor specifieke doeleinden intrekt;
• De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
• De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
• Wanneer het persoonsgegevens betreft van minderjarigen jonger dan 16 betreffende diensten die tegen betaling langs elektronische weg verricht zijn.
De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

f. Recht op dataportabilieit

U heeft het recht om aan de onderneming / verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die de onderneming van u bezit op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Dit kan opgevraagd worden voor persoonlijk gebruik alsook om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan de onderneming.

Indien het voor ons technisch mogelijk is, kan u ook de elektronische verzending van uw persoonsgegevens naar een andere onderneming vragen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

g. Procedure uitoefening rechten

Wanneer u de voormelde rechten wenst uit te oefenen dient u de, al dan niet gemotiveerde, aanvraag samen met een bewijs van identiteit, meer bepaald een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart per post of per mail op te sturen naar:

Sica International BVBA
Papaverstraat 15
3630 Maasmechelen
info@sos-ingenieur.be

h. Aangifte en bevoegde instantie bij inbreuken

Wanneer u van oordeel bent dat voormelde rechten door ons niet worden gerespecteerd en klacht wenst neer te leggen, kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax :+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Cookie Policy

a. Wat is een cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek opgehaald worden. Cookies kan u steeds verwijderen via de instellingen van uw browser.

b. Welke cookies worden geplaatst.

De website maakt gebruik van volgende cookies:

 1. Permanente cookies.
  Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Indien u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken (vb. taalkeuze). Permanente cookies kan u steeds verwijderen via de instellingen van uw browser.
 2. Sessie cookies.
  Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je uw webbrowser afsluit.
 3. Tracking cookies.
  Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u onze website bezoekt. Het aan de hand van uw surfgedrag opgebouwde profiel dient alleen om de inhoud af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
 4.  Google Analytics.
  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google; dit als deel van de Analytics-dienst. Deze dienst wordt door ons gebruikt om rapporten te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer derden deze informatie voor Google verwerken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.
  Google heeft van ons de toestemming gekregen om de analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
  De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers die gelokaliseerd zijn in de Europese Unie en/of de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het US Privacy-Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel, waardoor zij een passend gegevensbeschermingsniveau dienen te voorzien.

c. Beheer van cookies.

Wanneer uw computer, tablet of smartphone door meer dan één persoon gebruikt wordt of er gewerkt wordt met meerdere internetbrowsers is het mogelijk dat verschillende keuzes worden gemaakt om het plaatsen van cookies toe te staan. Daarom zijn de keuzes die u als betrokkene/gebruiker maakt mogelijks niet permanent.
Gezien voormelde factoren door ons niet te verifiëren zijn, kan er niet worden gewaarborgd dat de door u ingestelde keuzes permanent zijn en raden wij u aan u keuzes regelmatig te controleren en indien nodig te actualiseren.

d. Verwijderen van cookies.

U kan de bestaande cookies op uw apparaat verwijderen. Hiervoor dient u te kijken in de handleiding van uw browser onder de afdeling “Help” en te zoeken naar “cookies beheren”. Door de bestaande cookies van onze website te verwijderen, zal u bij een volgend bezoek opnieuw gevraagd worden om met ons cookiebeleid akkoord te gaan.

Voor de verdere vragen betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens, gelieve door te klikken op onderstaande link voor ons privacy beleid

Gerust bouwen en verbouwen

Vragen kost niets. Dat is niet volledig waar, maar bij SOS-Ingenieur is het in ieder geval wel zeer betaalbaar. Elke bouwvraag wordt onderzocht en vakkundig beantwoord. En dit zelfs vanaf 95,00 EUR excl. BTW. Stop speculatie en kies voor zekerheid.

Uw deskundige bouwingenieurs staan voor u klaar.