Heeft u een bouwvraag waar wij u mee kunnen helpen?

BA Verzekering Protect

Artikel 1a : De Opdracht 

Als de opdrachtgever de bouwheer is:

“Als de door het studiebureau te leveren prestaties betrekking hebben op onroerende werken op woningen in België waarvoor de medewerking van een architect conform artikel 4 Wet 20 februari 1939 verplicht is en de Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van toepassing is, dan verbindt de opdrachtgever zich ertoe het studiebureau onmiddellijk schriftelijk in te lichten van zodra de vergunning bekomen is;van zodra de naam van de aangestelde architect gekend is; van zodra de startdatum van de werken bij benadering gekend is.ten einde het studiebureau in de mogelijkheid te stellen de door de wet verplichte verzekering te onderschrijven. De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle gegevens die het studiebureau nodig heeft om die verzekering af te sluiten, op diens eerste verzoek aan te reiken of te laten aanreiken.”

Als de opdrachtgever de architect is:

“Als de opdrachtgever conform de Wet van 31 mei 2017 verplicht is zijn tienjarige aansprakelijkheid zoals vastgelegd in art 1792 en 2270 BW te verzekeren, dan verbindt hij zich ertoe het studiebureau als onderaannemer mee te verzekeren in zijn polis, conform artikel 4 van de Wet van 31 mei 2017, bij gebreke waaraan hij afstand doet van elke vordering op basis van artikel 1792 en 2270 BW opzichtens het studiebureau en het studiebureau integraal zal vrijwaren tegen elke vordering die tegen het studiebureau zou worden ingesteld en die haar oorsprong vindt in de tienjarige aansprakelijkheid vastgelegd in art 1792 en 2270 BW.

De opdrachtgever zal op eerste verzoek van het studiebureau de gevraagde polisstukken overmaken.”

Artikel 1b : Bouwplaatsgegevens en bepaling van de bouwwerken

Volgens vermelding factuur en of specifieke locatie

Artikel 2 : Omschrijving van de opdracht van de INGENIEUR

Elementberekening  volgens opgave

De dienstverlening omvat uitsluitend de prestaties zoals hierboven op exhaustieve wijze bepaald en, in voorkomend geval, de uitdrukkelijke tussen partijen overeengekomen wijzigingen en addenda van latere datum.

De OPDRACHTGEVER bezorgt de INGENIEUR ten gepaste tijde alle documenten en inlichtingen die nodig zijn om de studie uit te voeren, zoals onder andere:

  • plannen (op papier of digitale vorm)
  • stabiliteitsplannen van de bestaande toestand
  • toestand van het terrein (ondergrondse hindernissen e.d.)
  • verslag van grondmechanisch onderzoek
  • conform verklaard standaard technisch verslag van grondonderzoek
  • niet-courante gebruiksbelastingen
  • eisen naar brandweerstand
  • andere specifieke eisen, …

De OPDRACHTGEVER bevestigt dat voor het project reeds de nodige vergunningen beschikbaar zijn.

of

De opmaak van het aanbestedingsdossier start in principe na het verkrijgen van de nodige vergunningen. Indien de INGENIEUR vroeger gevraagd wordt hiermee te starten, zullen ingeval van noodzakelijke wijzigingen de extra prestaties aangerekend worden (zie artikel 4.2).

De INGENIEUR kan ervan uitgaan dat de door de OPDRACHTGEVER verstrekte informatie volledig, juist en betrouwbaar is, ook als de OPDRACHTGEVER deze informatie van of via derden verkreeg of verstrekte. De OPDRACHTGEVER blijft als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie, zelfs als de INGENIEUR deze informatie heeft nagekeken.

Alle kosten die het gevolg zijn van laattijdige, gebrekkige of onvolledige informatie vanwege de OPDRACHTGEVER, met inbegrip van eventueel aan de INGENIEUR opgelegde schade- en andere vergoedingen, zijn steeds ten laste van de OPDRACHTGEVER die de INGENIEUR hiervoor integraal zal vrijwaren.

2.2. Grenzen van de taak van de INGENIEUR

2.2.1. De INGENIEUR is niet de gevolmachtigde of de lasthebber van de   OPDRACHTGEVER

2.2.2. De overeenkomst is een middelenverbintenis waarbij de INGENIEUR zijn opdracht vervult door tijdig de nodige prestaties te leveren die zich opdringen door de aard en de belangrijkheid van de constructieve uitvoeringen.

2.2.3 De verbintenis is van louter technische aard. De INGENIEUR is niet de juridische

raadgever van de OPDRACHTGEVER, noch de wettelijke vertegenwoordiger van de OPDRACHTGEVER op de werf.

Artikel 3 : Intellectuele eigendomsrechten

Niettegenstaande de betaling van ereloon, behoudt de INGENIEUR alle intellectuele eigendomsrechten op de plannen, studies, voorontwerpen, en het werk dat hij verricht. Hij heeft het exclusieve recht op de gehele of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, en van de documenten en van het werk.

Artikel 4 : Betalingen

4.1. Betalingsvoorwaarden

De betalingen van het ereloon zullen geschieden contant bij overhandigen van het dossier of binnen 14 dagen op rekeningnummer

Een geprotesteerde ereloonnota dient binnen de acht dagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden aan de INGENIEUR, omvattende de reden van het protest.

Elke ereloonnota die niet betaald wordt binnen de termijn voorzien in de eerste alinea, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling  verwijlinteresten verschuldigd op aan 10% per jaar en schadebeding aan 15%. met een minimum van 75 EUR.  De ingenieur is gerechtigd zijn prestaties op te schorten indien de ereloonstaten niet uiterlijk binnen de 45 dagen na toezending zijn betaald.

4.2. Financiële gevolgen van wijzigingen

 Wanneer grondige wijzigingen door de OPDRACHTGEVER aan het programma worden aangebracht of zich voordoen aan de basisgegevens en die als gevolg hebben dat de ingediende of in opmaak zijnde definitieve ontwerpen grondig herzien of gewijzigd moeten worden, kan de ingenieur aanspraak maken op een extra vergoeding voor dit als dusdanig niet meer dienstig geworden werk.

4.3. Termijnverlengingen

Indien  een uitvoeringstermijn met ten minste zes maanden verlengd wordt door vertraging veroorzaakt door de OPDRACHTGEVER en / of de aannemer, mag de INGENIEUR een bijkomende ereloonvergoeding vragen aan de van kracht zijnde vergoedingen per uur op het ogenblik van de prestatie.

Artikel 5 : Aansprakelijkheid van de INGENIEUR en verzekering

5.1. De contractuele en tienjarige aansprakelijkheid van de INGENIEUR zijn bepaald door de van kracht zijnde wetten. De tienjarige aansprakelijkheid van de INGENIEUR neemt een aanvang bij de voorlopige oplevering.

De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek wordt conventioneel beperkt tot een periode van 3 jaar na de voorlopige oplevering.  Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de OPDRACHTGEVER kennis had of had moeten hebben van het gebrek.

De OPDRACHTGEVER aanvaardt dat de INGENIEUR nooit ter vrijwaring kan geroepen worden uit hoofde van hinder uit nabuurschap (artikel 544 Burgerlijk Wetboek).

De INGENIEUR kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige uitvoeringen, tenzij deze is te wijten aan een fout in zijn hoofde.

Bedrag van de waarborg per schadegeval voor de totale materiële en immateriële schade :

Wettelijk bedrag, dit is minstens gelijk aan de wederopbouwwaarde van het gebouw, indien de waarde van de wederopbouw van de woning minder bedraagt dan 500.000 euro (*), en 500.000 euro (*) wanneer de waarde van de wederopbouw meer dan 500.000 euro bedraagt (*)

(*) gekoppeld aan de ABEX-index 2017

5.2. De INGENIEUR draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van de andere bouwpartners, die tussenkomen in de oprichting van het gebouw en tegenover wie hij geen enkele verplichting heeft. De INGENIEUR is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten.

5.3. Er is wederzijds aangenomen dat de INGENIEUR geen enkele aansprakelijkheid in solidum draagt met andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen heeft ten opzichte van de opdrachtgever.

5.4. In geval van budgetoverschrijding naar aanleiding van de uitvoering van de werken welke door een fout van de INGENIEUR is ontstaan, zal de hieruit voortvloeiende schade limitatief en forfaitair worden vergoed door afstand van het ereloon op het gedeelte van de prijs boven het overeengekomen budget.

5.5. De INGENIEUR kan niet aansprakelijk gesteld worden, ook niet in ondergeschikte orde, voor de verborgen gebreken van materialen van onderdelen en hun opgelegde verwerking.

5.6. De INGENIEUR voornoemd is voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van huidige overeenkomst verzekerd bij de maatschappij HDI – Global Specialty SE, Belgisch bijkantoor : Tervurenlaan 273/4 – 1150 Brussel onder polisnummer – 153-76280287-30016

5.7. De partijen komen overeen dat in geval van betwistingen die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst elke partij de kosten en het ereloon van hun juridische, technische en andere raadslieden zelf draagt en deze post wordt uitgesloten van de eventueel te verhalen schade.  De  partijen kunnen elkaar niet ter vrijwaring roepen voor de betaling van kosten en erelonen van juridische, technische en andere raadslieden van andere partijen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij het bouwgebeuren betrokken zijn.

Artikel 6 : Verplichtingen van de OPDRACHTGEVER

6.1De OPDRACHTGEVER moet, vooraleer de werken die hij moet controleren, de INGENIEUR hiervan schriftelijk in kennis stellen.

De INGENIEUR kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken in de uitvoering die hun oorsprong vinden in feiten voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving.

6.2. De OPDRACHTGEVER stelt bekwame uitvoerders aan, die een bewijs van erkenning voor de hen toevertrouwde werken kunnen voorleggen. De opdrachtgever dient voor elke betaling aan de aannemer te controleren of deze fiscale en/of sociale schulden heeft en in voortkomend geval de inhoudingen en doorstortingen ten voordele van de fiscus en/of de RSZ verrichten. Alle gevolgen van het niet-naleven van de inhoudings- en doorstortingsplicht zijn uitsluitend ten laste van de OPDRACHTGEVER. (De inhoudings- en doorstoringsplicht is niet van toepassing voor een natuurlijke persoon die uitsluitend voor privédoeleinden bouwt.)

6.3. De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe tijdig over de nodige fondsen te beschikken om deze overeenkomst en de aannemingsovereenkomsten na te komen.

6.4. De OPDRACHTGEVER komt niet rechtstreeks tussen in de opdracht van de INGENIEUR en geeft geen richtlijnen aan de uitvoerders zonder medeweten en instemming van de INGENIEUR, voor wat betreft de activiteiten die relevant zijn in het kader van zijn opdracht. De OPDRACHTGEVER zal de uitvoerder in kwestie in gebreke stellen wanneer deze de opmerkingen van de INGENIEUR niet opvolgt.

6.5. De OPDRACHTGEVER die zelf werken uitvoert, verklaart zich hiertoe vakbekwaam. Wanneer de OPDRACHTGEVER zelf materialen bestelt, zorgt hij voor een tijdige levering en verklaart hij zich bevoegd om deze te keuren en hun conformiteit met het beschrijvend bestek na te gaan.

6.6. De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe om voor de uit te voeren werken volgende polissen te onderschrijven :

 Polis alle bouwplaatsrisico’s met waarborgen voor de schade aan het werk, incl. deze veroorzaakt door conceptiefouten en aansprakelijkheid tov. derden incl. deze op basis van art. 544 BW, waarin de OPDRACHTGEVER en alle ontwerpers en aannemers worden verzekerd.

 Polis tienjarige aansprakelijkheid waarin alle ontwerpers en aannemers worden verzekerd.

Artikel 7: SAMENWERKING TUSSEN PARTIJEN

7.1. De INGENIEUR verbindt er zich toe de uitvoering van de opdrachten van de andere raadgevers niet te verhinderen maar samen te werken en de andere bouwpartners indien nodig bij te staan met de hem beschikbare middelen.

Als de INGENIEUR de uitvoering van zijn opdracht verhinderd ziet door één of meerdere andere bouwpartners, dan zal hij de OPDRACHTGEVER onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. De OPDRACHTGEVER zal dan de noodzakelijke maatregelen nemen en opleggen aan de partijen in kwestie.

Daarnaast komt het eveneens aan de INGENIEUR toe de OPDRACHTGEVER onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk feit of element, deel uitmakend van een prestatie toevertrouwd of uitgevoerd door een andere raadgever, waarvan hij in het kader van zijn opdracht of hoedanigheid kennis heeft, en hetwelk direct of indirect van aard is schade te berokkenen aan de OPDRACHTGEVER of een derde.

7.2. De studies van de INGENIEUR zijn gebaseerd op plannen en documenten van de architect. De coördinatie gebeurt door de architect. De architect dient in samenspraak met de INGENIEUR zijn plannen en bestek te optimaliseren. De architect en de  INGENIEUR plegen hiertoe het noodzakelijk overleg en leggen een onderlinge gemeenschappelijke planning vast voor de levering van de plannen en de documenten.

7.3. De OPDRACHTGEVER verbindt zich ertoe de architect er contractueel toe te verplichten de hierboven vermelde bepalingen i.v.m. de samenwerking tussen de INGENIEUR en de architect na te leven.

De INGENIEUR raadt de OPDRACHTGEVER aan deze overeenkomst door de architect mee te laten ondertekenen voor kennisname.

Artikel 8 : Verbreking van de overeenkomst

8.1. De OPDRACHTGEVER kan ten allen tijde op eenzijdige wijze de overeenkomst beëindigen. Dan betaalt hij aan de INGENIEUR het ereloon van de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor de gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 20 % bedraagt van het ereloon verschuldigd voor het overblijvend deel van de opdracht van de INGENIEUR en dit gezien de algemene kosten van het bureau.

8.2. Indien de OPDRACHTGEVER de uitvoering van de werken, binnen het jaar na ondertekening van onderhavige overeenkomst, niet aanvangt of voortzet kan de INGENIEUR besluiten dat de OPDRACHTGEVER op stilzwijgende wijze eenzijdig de overeenkomst heeft beëindigd.

De INGENIEUR kan aanspraak maken op het ereloon en de schadeloosstelling zoals voorzien in 8.1, mits de verzending van een aangetekende brief aan de OPDRACHTGEVER waarin hij meldt dat hij, bij toepassing van dit artikel, de overeenkomst als beëindigd beschouwd.

8.3. De INGENIEUR kan de opdracht verbreken wegens tekortkoming in hoofde van de OPDRACHTGEVER, zonder afbreuk te doen aan zijn recht om schadevergoeding  te vorderen, indien de OPDRACHTGEVER de aanbevelingen van de INGENIEUR niet opvolgt of indien de OPDRACHTGEVER een overtreding begaat van een wettelijke of reglementaire bepaling van dwingend recht.

De INGENIEUR kan de opdracht verbreken, in geval van een overtreding van wetgeving van dwingende aard, door een feit dat aan de OPDRACHTGEVER toerekenbaar is.

Artikel 9 : Opleveringen

9.1. Wanneer de opdracht van de INGENIEUR beëindigd is dwz bij het overhandingen van de documenten per brief, post of e-mail wordt overgegaan tot de voorlopige oplevering. De voorlopige oplevering geldt als goedkeuring van de werken door de OPDRACHTGEVER en als aanvangsdatum van de tienjarige aansprakelijkheidsperiode. De tienjarige aansprakelijkheid van de INGENIEUR neemt een aanvang bij de voorlopige oplevering.

9.2. Een jaar na de voorlopige oplevering is de definitieve oplevering automatisch verworven indien de OPDRACHTGEVER geen geschreven opmerking heeft gemaakt.

9.4. Indien de opdracht slechts een studieopdracht behelst, zonder dat controle op de uitvoering wordt uitgevoerd, dan geldt de loutere betaling van de factu(u)r(en) van de INGENIEUR door de OPDRACHTGEVER als aanvaarding van zijn werk en als startpunt van de tienjarige aansprakelijkheid van de INGENIEUR.

Artikel 10:  Wijzigingen en verrekeningen

Behoudens afwijkende bepalingen in deze overeenkomst, kan de overeenkomst  met inbegrip van de opdracht van de INGENIEUR, slechts gewijzigd worden door middel van een voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst.

Het verslag zal ook de invloed van de wijziging op de erelonen van de INGENIEUR bepalen. Tenzij anders bepaald worden de bijkomende prestaties van de INGENIEUR ten gevolge van de wijziging begroot overeenkomstig artikel 4.2.

Artikel 11: Diversen

11.1. Nietigheidsbeding

De nietigheid van een deel van de overeenkomst leidt niet op zich tot de nietigheid van het geheel van de overeenkomst.

11.2. Betwistingen

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbank arrondissement  Hasselt

Gerust bouwen en verbouwen

Vragen kost niets. Dat is niet volledig waar, maar bij SOS-Ingenieur is het in ieder geval wel zeer betaalbaar. Elke bouwvraag wordt onderzocht en vakkundig beantwoord. En dit zelfs vanaf 95,00 EUR excl. BTW. Stop speculatie en kies voor zekerheid.

Uw deskundige bouwingenieurs staan voor u klaar.